Privacyverklaring

The Human Works, gevestigd aan Nieuweweg 3a 6871 CA Renkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Human Works verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, wanneer deze door of met jouw toestemming zijn verstrekt aan ons.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Human Works verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Persoonlijke correspondentie.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • The Human Works verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Human Works bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt te allen tijde jouw gegevens opvragen en/of laten verwijderen. Twee jaar na het beëindigen van een traject met The Human Works worden jouw gegevens verwijderd uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met anderen

The Human Works deelt jouw persoonsgegevens met anderen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Human Works blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Human Works gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Human Works en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van eerder verleende toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thehumanworks.com.

The Human Works wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verwerkersovereenkomst met partners

The Human Works werkt voor een optimale uitvoering van haar diensten samen met een aantal partners voor o.a.: uitvoering dienstverlening The Human Works, websitebeheer, ICT-diensten en online vragenlijsten. Met betreffende partners is een verwerkersovereenkomst opgesteld, waardoor je erop kunt vertrouwen dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met uw gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Human Works neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. The Human Works maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@thehumanworks.com.

The Human Works is als volgt te bereiken:

Postadres: Klaverhoek 4, 6871 TB  Renkum

Telefoon: 0317-313488

E-mailadres: info@thehumanworks.com

Wijzigingen

The Human Works kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring zonder hier alle cliënten en bedrijven van op de hoogte te stellen. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van The Human Works. Deze versie is opgesteld in april 2020.